در حال ویرایش پودمان:String

هشدار: شما وارد نشده‌اید. نشانی آی‌پی شما برای عموم قابل مشاهده خواهد بود اگر هر تغییری ایجاد کنید. اگر وارد شوید یا یک حساب کاربری بسازید، ویرایش‌هایتان به نام کاربری‌تان نسبت داده خواهد شد، همراه با مزایای دیگر.

این ویرایش را می‌توان خنثی کرد. لطفاً تفاوت زیر را بررسی کنید تا تأیید کنید که این چیزی است که می‌خواهید انجام دهید، سپس تغییرات زیر را ذخیره کنید تا خنثی‌سازی ویرایش را به پایان ببرید.

نسخهٔ فعلی متن شما
خط ۱۵: خط ۱۵:
     error_category: If an error occurs, specifies the name of a category to
     error_category: If an error occurs, specifies the name of a category to
         include with the error message.  The default category is
         include with the error message.  The default category is
         [Category:Errors reported by Module String].
         [Category:خطاهای گزارش‌شده توسط پودمان String].


     no_category: If set to 'true' or 1, no category will be added if an error
     no_category: If set to 'true' or 1, no category will be added if an error
خط ۱۰۷: خط ۱۰۷:


--[[
--[[
_match
match


This function returns a substring from the source string that matches a
This function returns a substring from the source string that matches a
specified pattern. It is exported for use in other modules
specified pattern.


Usage:
Usage:
strmatch = require("Module:String")._match
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
sresult = strmatch( s, pattern, start, match, plain, nomatch )
OR
{{#invoke:String|match|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
    |match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}


Parameters
Parameters
خط ۱۲۹: خط ۱۳۱:
         text.  Defaults to false.
         text.  Defaults to false.
     nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.
     nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.
If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string.  In some circumstances this is desirable, in
other cases one may want to preserve the whitespace.
If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error.  An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and
an empty string will be returned on any failure.


For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:
For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:
خط ۱۹۸: خط ۲۰۹:
end
end
end
end
--[[
match
This function returns a substring from the source string that matches a
specified pattern.
Usage:
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
OR
{{#invoke:String|match|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
    |match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}
Parameters
    s: The string to search
    pattern: The pattern or string to find within the string
    start: The index within the source string to start the search.  The first
        character of the string has index 1.  Defaults to 1.
    match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single
        string.  This specifies which match to return, where the first match is
        match= 1.  If a negative number is specified then a match is returned
        counting from the last match.  Hence match = -1 is the same as requesting
        the last match.  Defaults to 1.
    plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
        text.  Defaults to false.
    nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.
If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string.  In some circumstances this is desirable, in
other cases one may want to preserve the whitespace.
If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error.  An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and
an empty string will be returned on any failure.
For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:
* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns
]]
-- This is the entry point for #invoke:String|match
-- This is the entry point for #invoke:String|match
function str.match( frame )
function str.match( frame )
خط ۵۴۰: خط ۵۰۸:
function str._error( error_str )
function str._error( error_str )
local frame = mw.getCurrentFrame()
local frame = mw.getCurrentFrame()
local error_category = frame.args.error_category or 'Errors reported by Module String'
local error_category = frame.args.error_category or 'خطاهای گزارش‌شده توسط پودمان String'
local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false
local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false
local no_category = frame.args.no_category or false
local no_category = frame.args.no_category or false
لطفاً توجه داشته‌باشید که همهٔ مشارکت‌ها در ویکی حج ممکن است توسط دیگر مشارکت‌کنندگان تغییر یابند، ویرایش یا حذف شوند. اگر نمی‌خواهید نوشته‌هایتان بی‌رحمانه ویرایش شوند؛ بنابراین، آنها را اینجا ارائه نکنید.
شما همچنین به ما تعهد می‌کنید که خودتان این را نوشته‌اید یا آن را از یک منبع با مالکیت عمومی یا مشابه آزاد آن برداشته‌اید (ویکی حج:حق تکثیر را برای جزئیات بیشتر ببینید). کارهای دارای حق تکثیر را بدون اجازه ارائه نکنید!
لغو راهنمای ویرایش‌کردن (در پنجرهٔ تازه باز می‌شود)

الگوی به‌کاررفته در این صفحه: