در حال ویرایش پودمان:String

پرش به ناوبری پرش به جستجو

هشدار: شما وارد نشده‌اید. نشانی آی‌پی شما برای عموم قابل مشاهده خواهد بود اگر هر تغییری ایجاد کنید. اگر وارد شوید یا یک حساب کاربری بسازید، ویرایش‌هایتان به نام کاربری‌تان نسبت داده خواهد شد، همراه با مزایای دیگر.

این ویرایش را می‌توان خنثی کرد. لطفاً تفاوت زیر را بررسی کنید تا تأیید کنید که این چیزی است که می‌خواهید انجام دهید، سپس تغییرات زیر را ذخیره کنید تا خنثی‌سازی ویرایش را به پایان ببرید.

نسخهٔ فعلی متن شما
سطر ۱۵: سطر ۱۵:
 
     error_category: If an error occurs, specifies the name of a category to
 
     error_category: If an error occurs, specifies the name of a category to
 
         include with the error message.  The default category is
 
         include with the error message.  The default category is
         [Category:Errors reported by Module String].
+
         [Category:خطاهای گزارش‌شده توسط پودمان String].
  
 
     no_category: If set to 'true' or 1, no category will be added if an error
 
     no_category: If set to 'true' or 1, no category will be added if an error
سطر ۱۰۷: سطر ۱۰۷:
  
 
--[[
 
--[[
_match
+
match
  
 
This function returns a substring from the source string that matches a
 
This function returns a substring from the source string that matches a
specified pattern. It is exported for use in other modules
+
specified pattern.
  
 
Usage:
 
Usage:
strmatch = require("Module:String")._match
+
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
sresult = strmatch( s, pattern, start, match, plain, nomatch )
+
OR
 +
{{#invoke:String|match|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
 +
    |match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}
  
 
Parameters
 
Parameters
سطر ۱۲۹: سطر ۱۳۱:
 
         text.  Defaults to false.
 
         text.  Defaults to false.
 
     nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.
 
     nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.
 +
 +
If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
 +
trailing whitespace from each string.  In some circumstances this is desirable, in
 +
other cases one may want to preserve the whitespace.
 +
 +
If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
 +
this function generates an error.  An error is also generated if no match is found.
 +
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and
 +
an empty string will be returned on any failure.
  
 
For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:
 
For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:
سطر ۱۹۸: سطر ۲۰۹:
 
end
 
end
 
end
 
end
 
--[[
 
match
 
 
This function returns a substring from the source string that matches a
 
specified pattern.
 
 
Usage:
 
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
 
OR
 
{{#invoke:String|match|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
 
    |match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}
 
 
Parameters
 
    s: The string to search
 
    pattern: The pattern or string to find within the string
 
    start: The index within the source string to start the search.  The first
 
        character of the string has index 1.  Defaults to 1.
 
    match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single
 
        string.  This specifies which match to return, where the first match is
 
        match= 1.  If a negative number is specified then a match is returned
 
        counting from the last match.  Hence match = -1 is the same as requesting
 
        the last match.  Defaults to 1.
 
    plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
 
        text.  Defaults to false.
 
    nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.
 
 
If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
 
trailing whitespace from each string.  In some circumstances this is desirable, in
 
other cases one may want to preserve the whitespace.
 
 
If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
 
this function generates an error.  An error is also generated if no match is found.
 
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and
 
an empty string will be returned on any failure.
 
 
For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:
 
 
* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
 
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
 
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns
 
 
]]
 
 
-- This is the entry point for #invoke:String|match
 
-- This is the entry point for #invoke:String|match
 
function str.match( frame )
 
function str.match( frame )
سطر ۵۴۰: سطر ۵۰۸:
 
function str._error( error_str )
 
function str._error( error_str )
 
local frame = mw.getCurrentFrame()
 
local frame = mw.getCurrentFrame()
local error_category = frame.args.error_category or 'Errors reported by Module String'
+
local error_category = frame.args.error_category or 'خطاهای گزارش‌شده توسط پودمان String'
 
local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false
 
local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false
 
local no_category = frame.args.no_category or false
 
local no_category = frame.args.no_category or false

لطفاً توجه داشته‌باشید که همهٔ مشارکت‌ها در ویکی حج ممکن است توسط دیگر مشارکت‌کنندگان تغییر یابند، ویرایش یا حذف شوند. اگر نمی‌خواهید نوشته‌هایتان بی‌رحمانه ویرایش شوند؛ بنابراین، آنها را اینجا ارائه نکنید.
شما همچنین به ما تعهد می‌کنید که خودتان این را نوشته‌اید یا آن را از یک منبع با مالکیت عمومی یا مشابه آزاد آن برداشته‌اید (ویکی حج:حق تکثیر را برای جزئیات بیشتر ببینید). کارهای دارای حق تکثیر را بدون اجازه ارائه نکنید!

لغو راهنمای ویرایش‌کردن (در پنجرهٔ تازه باز می‌شود)

الگوی به‌کاررفته در این صفحه: