الگو:برگرفتگی

از ویکی حج
این مقاله برگرفته از {{{منبع}}} است.
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

از این الگو برای ذکر آدرس منبع اصلی مقاله در سایت اصلی استفاده می شود.

{{برگرفتگی
 | پیش از لینک = 
 | منبع = 
 | لینک = 
 | توضیحات منبع = 
}}

بخش هایی از متن که لینک شدن آن ها مورد نظر نیست (مانند جلد و صفحه و بخش) در بخش های «پیش از لینک» و «پس از لینک» قرار می گیرند.

مثال

{{برگرفتگی
 | پیش از لینک = کتاب/مقاله 
 | منبع = ...
 | توضیحات منبع = ، نوشته ...، به تصحیح ...
 | لینک = http://google.com
}}
این مقاله برگرفته از کتاب/مقاله ... ، نوشته ...، به تصحیح ... است.

درج منبع مقاله‌ها

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
پیش از لینکپیش از لینک

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
لینکلینک

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
منبعمنبع

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
توضیحات منبعتوضیحات منبع

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری