شکار (ابهام زدایی)

از ویکی حج
(تغییرمسیر از شکار)

شکار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: