مزار امامزاده عبدالله بن موسی (ابهام‌زدایی)

از ویکی حج

مزار امامزاده عبدالله بن موسی، ممکن است اشاره به آرامگاه‌ها و مزارهای ذیل باشد: