مسجد امام علی (ابهام‌زدایی)

از ویکی حج
(تغییرمسیر از مسجد امام علی (مدینه))

مسجد امام علی ممکن است اشاره به مکان‌های ذیل باشد: