مسجد رد الشمس (ابهام‌زدایی)

از ویکی حج
(تغییرمسیر از مسجد ردالشمس)

مسجد رد الشمس ممکن است اشاره به مکان‌های ذیل باشد:

مسجد رد الشمس (مدینه)، مسجدی در مدینه در یک کیلومتری شرق مسجد قبا

مسجد رد الشمس (حله)، مسجدی در کشور عراق شمال شهر حله، در سمت راستِ ابتدای جاده منتهی به بابِل