مسجد امام علی (ابهام‌زدایی)

از ویکی حج

مسجد امام علی ممکن است اشاره به مکان‌های ذیل باشد: