الگو:جعبه اطلاعات کتاب

از ویکی حج
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جعبه اطلاعات کتاب
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد[ویرایش مبدأ]

{{جعبه اطلاعات کتاب
 | تصویر = 
 | عرض تصویر = 
 | توضیح تصویر = 
 | نویسنده = 
 | برگرداننده = 
 | به کوشش = 
 | به تصحیح = 
 | تاریخ نگارش = 
 | ویراستار = 
 | موضوع = 
 | سبک = 
 | زبان = 
 | تعداد جلد = 
 | صفحه = 
 | قطع = 
 | ناشر = 
 | وبسایت ناشر = 
 | محل انتشارات = 
 | تاریخ_نشر = 
 | ترجمه به = 
 | شمارگان = 
 | شابک = 
 | مجموعه = 
 | نوع رسانه = 
 | تصویرگر = 
 | نسخه الکترونیکی = 
 | رده‌بندی کنگره = 
 | رده‌بندی دیویی = 
 | سایر مشخصات = 
}}

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
تصویرتصویر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عرض تصویرعرض تصویر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
توضیح تصویرتوضیح تصویر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نویسندهنویسنده

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
برگردانندهبرگرداننده

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
به کوششبه کوشش

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
به تصحیحبه تصحیح

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریخ نگارشتاریخ نگارش

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ویراستارویراستار

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
موضوعموضوع

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سبکسبک

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
زبانزبان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تعداد جلدتعداد جلد

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
صفحهصفحه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
قطعقطع

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ناشرناشر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
وبسایت ناشروبسایت ناشر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
محل انتشاراتمحل انتشارات

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریخ_نشرتاریخ_نشر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ترجمه بهترجمه به

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شمارگانشمارگان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شابکشابک

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مجموعهمجموعه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نوع رسانهنوع رسانه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تصویرگرتصویرگر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نسخه الکترونیکینسخه الکترونیکی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
رده‌بندی کنگرهرده‌بندی کنگره

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
رده‌بندی دیوییرده‌بندی دیویی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سایر مشخصاتسایر مشخصات

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری