الگو:پانویس

از ویکی حج

درج پانویس‌ها

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
هیچ پارامتری مشخص نشده‌است