زائر

از ویکی حج

زائر به کسی می گوینند که برای زیارت قبر امامان بزررگان دینی یا حتی امامزاده ها مانند حضرت معصومه در قم راهی زیارت می شوند.

به زائران اماکن مقدس لقب هایی مثل حاجی کربلایی و یا مشهدی گفته می شود

حدیث های زیادی در باره ثواب زیارت قبور مقدس وجود دارد که امامان معصوم نقل شده است