مسجد شجره (ابهام‌زدایی)

ممکن است برای نام‌های زیر به کار رفته باشد.