فهرست آیات حج

از ویکی حج

آیات حج، آیاتی از قرآن است که در آنها به حج، احکام، اعمال یا مکان‌های مربوط به آن، مانند کعبه و مسجدالحرام پرداخته است.

جدول آیات حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ردیف نام سوره شماره آیه موضوع
۱ بقره ۱۲۵ وظایف مردم نسبت به کعبه، مسجدالحرام و مقام ابراهیم(ع)
۲ بقره ۱۲۶ خواسته ابراهیم درباره شهر مکه
۳ بقره ۱۲۷ تجدید بنای کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل
۴ بقره ۱۲۸ دعاهای حضرت ابراهیم و اسماعیل پس از بنای کعبه
۵ بقره ۱۵۸ سعی
۶ بقره ۱۹۶ مناسک حج
۷ بقره ۱۹۷ موسم حج
۸ بقره ۱۸۹ سنت جاهلی در زمان احرام
۹ بقره ۱۹۸ جواز تجارت در ايام حج و وقوف
۱۰ بقره ۲۰۰ ذکر خدا پس از اتمام مناسک حج
۱۱ بقره ۲۰۳ ایام تشریق، بیتوته در منا
۱۲ آل عمران ۹۶ تاریخ و جغرافیای کعبه
۱۳ آل عمران ۹۷ تشریع وجوب حج
۱۴ مائده ۲ احترام به شعائر الهی
۱۵ مائده ۹۷ کعبه، هدی و قلائد
۱۶ توبه ۲ برائت از مشرکان، روز حج اکبر
۱۷ حج ۲۵ احصار و صد
۱۸ حج ۲۶ تجدید بنای کعبه توسط ابراهیم
۱۹ حج ۲۷ اعلامِ دعوت مردم به حج و فلسفه آن
۲۰ حج ۳۳ قربانی
۲۱ حج ۳۴ ذبح قربانی
۲۲ حج ۳۶ ذبح قربانی