مسجد شجره (ابهام‌زدایی)

از ویکی حج
(تغییرمسیر از مسجد شجره)

مسجد شجره ممکن است به یکی از مسجدهای زیر اشاره داشته باشد:‌