مسجد شجره (ابهام‌زدایی)

از ویکی حج

مسجد شجره ممکن است به یکی از مسجدهای زیر اشاره داشته باشد:‌